Bán căn hộ chung cu The Golden An Khánh

Bán căn hộ chung cu Gemek 2,

Dịch vụ làm Thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec

Mẫu Hợp đồng mua bán - tặng cho ô tô
Hợp đồng mua bán ô tô

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE Ô TÔ

Chúng tôi gồm:

I. BÊN BÁN: (Sau đây Bên bán gọi là Bên A)
CHỒNG: Ông  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
VỢ: Bà ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
II. BÊN MUA: (Sau đây Bên mua gọi là Bên B)
Ông  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
 

Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe ô tô với các thoả thuận sau đây :

ĐIỀU 1:
XE Ô TÔ MUA BÁN


Bên A đồng ý bán, Bên B đồng ý mua 01 (một) chiếc xe ô tô thuộc quyền sở hữu của Bên A theo Đăng ký xe ô tô số ................ do phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cấp ngày ..../...../........, cụ thể như sau:
- Tên chủ xe: .....................................;       
- Số máy: .........................;        - Số khung: ........................................;   
- Nhãn hiệu: .....................        - Số loại: .............................................;
- Loại xe: ..........................        - Dung tích: ........................................;   
- Màu sơn: ........................        - Số chỗ ngồi: .....................................;
- Năm sản xuất: .................
- Biển số đăng ký: .................................. đăng ký lần đầu ngày ..../...../........;


ĐIỀU 2:
GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


1. Giá mua bán xe ô tô nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ................................ đồng (..........................................).
2. Phương thức thanh toán: Bằng tiền Việt Nam đồng ngay sau khi ký Hợp đồng này.
3. Việc thanh toán số tiền nêu tại Khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.


ĐIỀU 3:
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU XE Ô TÔ


1. Bên A có nghĩa vụ giao xe ô tô nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sở hữu xe ô tô cho Bên B ngay sau khi ký Hợp đồng này.
2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký sang tên quyền sở hữu xe ô tô tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4:
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ


Bên ........ chịu trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc mua bán xe ô tô theo Hợp đồng này.


ĐIỀU 5:
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG


Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. Trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án nhân dân có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 6:
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về xe ô tô đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này, Bên A cam kết: Khi đem bán chiếc xe ô tô nêu trên, Bên A không cầm cố, không hứa bán, không đem cho, hoặc có bất kỳ thoả thuận nào khác về việc bán chiếc xe này, đồng thời đã thông báo cho Bên B biết về tình trạng kỹ thuật của chiếc xe nói trên. Nếu sai Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hậu quả trước pháp luật, kể cả việc thỏa thuận giá mua bán.
1.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc.
1.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2 Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này Bên B cam kết: Đã xem xét, biết rõ tình trạng kỹ thuật của xe, hoàn toàn đồng ý mua chiếc xe ô tô nói trên như hiện trạng và đã nhận đủ bản chính giấy đăng ký xe ô tô, các giấy tờ kèm theo xe cùng chiếc xe ô tô nói trên. Đồng thời Bên B cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về việc đăng ký sang tên quyền sở hữu theo quy định.
2.3. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


ĐIỀU 7:
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


1. Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai Bên ký kết và được công chứng. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai Bên lập thành văn bản có chứng nhận của Công chứng viên Văn phòng Công chứng Lê Xuân  và chỉ được thực hiện khi Bên B chưa đăng ký sang tên quyền sở hữu đối với xe ô tô theo Hợp đồng này.
2. Hai Bên đã tự đọc nguyên văn Hợp đồng này, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
3. Hai Bên cùng ký tên và điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.

BÊN BÁN
(Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên)

BÊN MUA
(Ký, điểm chỉ  và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu văn bản tại Đây

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ XUÂN


Địa chỉ: B13 Khu đấu giá Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Điện thoại liên hệ: 02439.335.333 - (DĐ) 0915.116.628
Email: congchunglexuan@gmail.com
Website:Congchunglexuan.com

BÀI VIẾT KHÁC

Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,