Bán căn hộ chung cu The Golden An Khánh

Bán căn hộ chung cu Gemek 2,

Dịch vụ làm Thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec

Mẫu hợp đồng vay tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

Chúng tôi gồm:

I.BÊN CHO VAY: (Sau đây gọi tắt là Bên A)
CHỒNG: Ông  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
VỢ: Bà ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
II. BÊN VAY: (Sau đây gọi tắt là Bên B).
Ông (bà) ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
Hai bên thỏa thuận cùng nhau ký hợp đồng cho vay tiền với các điều khoản sau:


ĐIỀU 1:
SỐ TIỀN VAY.


`    Bên A đồng ý cho Bên B vay và Bên B đồng ý vay của Bên A số tiền mặt thuộc sở hữu của bên A trị giá:
- Bằng số: ................................. đồng;
- Bằng chữ: .....................................................................................................;


ĐIỀU 2:
THỜI HẠN CHO VAY.


1. Thời hạn cho vay là ...... (........................) ngày kể từ ngày ..../...../........... đến hết ngày ...../......./.............
2. Hai bên có thể thoả thuận việc rút ngắn hoặc kéo dài thời hạn cho vay theo Hợp đồng này.


ĐIỀU 3:
LÃI SUẤT CHO VAY.


Toàn bộ số tiền mà Bên A cho Bên B vay có tính lãi suất. Lãi suất do hai bên tự thỏa thuận trên cơ sở các quy định của pháp luật.


ĐIỀU 4:
MỤC ĐÍCH CHO VAY.


Mục đích vay số tiền theo Hợp đồng này để Bên B sử dụng vào mục đích: .................................................................................................................................................................................................................................................................................
 


ĐIỀU 5:
THỜI ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO TÀI SẢN


5.1. Ngay sau khi ký Hợp đồng, Bên A sẽ chuyển toàn bộ tiền cho vay theo Hợp đồng bằng tiền mặt cho Bên B.
5.2. Việc giao nhận số tiền cho vay do hai Bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.


ĐIỀU 6:
THỜI ĐIỂM, PHƯƠNG THỨC TRẢ NỢ.


6.1 Bên B sẽ hoàn trả cho Bên A số tiền quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với các khoản lãi suất do hai bên thỏa thuận khi thời hạn vay theo Hợp đồng này hết. Nếu quá hạn mà Bên B không trả thì Bên B phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đồng thời bị phạt trên số tiền chậm trả theo mức lãi suất do hai bên thỏa thuận nhân với số tiền chậm trả.
6.2. Tiền vay sẽ được Bên B thanh toán thông qua hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Bên A chỉ định.


ĐIỀU 7:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN


7.1  Quyền và nghĩa vụ của Bên A
a)    Chịu trách nhiệm về nguồn gốc hợp pháp của tài sản cho vay theo Hợp đồng này.
b)    Phải nộp các khoản thuế và lệ phí liên quan đến việc cho vay tài sản và chuyển tiền theo quy định của pháp luật Việt Nam.
7.2   Quyền và nghĩa vụ của Bên B
a)    Chủ động sử dụng tiền vay đúng mục đích như đã thoả thuận tại Hợp đồng.
b)    Hoàn trả khoản vay đúng hạn.
c)    Bên B được toàn quyền quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của mình.
d)    Bên B phải chịu mọi khoản thuế và nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động kinh doanh của mình.


ĐIỀU 8:
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.


Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền của Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 9:
LUẬT ÁP DỤNG


Luật áp dụng cho việc ký kết và thực hiện Hợp đồng này là hệ thống Pháp luật Việt Nam.


ĐIỀU 10:
CAM KẾT CỦA CÁC BÊN


10.1  Bên A cam đoan.
a)    Những thông tin về nhân thân, về quyền sở hữu tài sản cho vay đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b)    Tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của bên A và thuộc trường hợp được cho vay theo quy định của pháp luật;
c)    Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này, tài sản nói trên không có tranh chấp, không tham gia vào bất kỳ một giao dịch nào khác, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án, chưa hứa tặng cho ai;
d)    Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
e)    Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
10.2 Bên B cam đoan.
a)    Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b)    Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản vay nêu tại hợp đồng này;
c)    Có đủ điều kiện, thẩm quyền để tham gia giao kết Hợp đồng này.
d)    Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
e)    Sử dụng số tiền được Bên A cho vay nêu trên đúng với mục đích ghi tại Hợp đồng này.
f)    Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.


ĐIỀU 11:
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG11.1 Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
11.2 Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này chỉ có giá trị pháp lý khi được các bên thoả thuận và xác lập bằng văn bản và được Văn phòng công chứng Lê Xuân chứng nhận. Văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này là một phần không tách rời của Hợp đồng.
11.3 Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên.
11.4 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày các bên cùng ký và được công chứng.


BÊN CHO VAY

BÊN VAY

(Ký/điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

(Ký/điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN


    Hôm nay, ngày ...... tháng .....  năm ...........  (Ngày ................ tháng ......... năm ...................................................), tại địa chỉ: ............................................
..........................................................................................................................
Tôi .............................................. - Công chứng viên Văn phòng Công chứng Lê Xuân, thành phố Hà Nội ký tên dưới đây,


CHỨNG NHẬN:
Hợp đồng cho vay tiền được giao kết giữa:I.BÊN CHO VAY (Bên A):
CHỒNG: Ông  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
VỢ: Bà ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
II. BÊN VAY: (Bên B).
Ông (bà) ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................


- Các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng này;
- Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Mục đích, nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- Các Bên đã tự đọc lại Hợp đồng này, công nhận đã hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng, đã ký/điểm chỉ và ghi rõ họ tên vào Hợp đồng này trước sự chứng kiến của tôi;
- Hợp đồng này được lập thành 03 bản chính (mỗi bản chính gồm 04 tờ, 04 trang) có giá trị pháp lý như nhau, trong đó lưu tại Văn phòng công chứng Lê Xuân 01 bản chính.
Số công chứng:            /2017, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD.

Tải mẫu tại đây


Bài khác

Gửi ý kiến cho bài này
Tên :
Email :
Nội dung :
Mã xác nhận : o31o6t


Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,