Bán căn hộ chung cu The Golden An Khánh

Bán căn hộ chung cu Gemek 2,

Dịch vụ làm Thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec

Mẫu hợp đồng thuê nhà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
-------------------------


Chúng tôi gồm:

I. BÊN CHO THUÊ NHÀ: (gọi tắt là Bên A)
CHỒNG: Ông  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
VỢ: Bà ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
II. BÊN THUÊ NHÀ: (gọi tắt là Bên B)
Ông (bà) ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................

Hai bên tự nguyện thỏa thuận cùng nhau lập và ký kết bản Hợp đồng này để thực hiện việc cho thuê và thuê nhà với các điều khoản cụ thể sau:


ĐIỀU 1:
ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỢP ĐỒNG


1.1. Bên A là chủ sử dụng, sở hữu đối với thửa đất và nhà ở tại địa chỉ: số nhà 130, phố Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AC 380036, hồ sơ gốc số: 112.61.2005/11.61.2005.QĐUB do UBND quận Hai Bà Trưng cấp ngày 17/8/2005 đứng tên ông Nguyễn Tiến Cường bà Mai Thị Đông Mai. Cụ thể:

*Thửa đất:
- Thửa đất số: ..........            Tờ bản đồ số: ............;
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………;
- Diện tích: ..........m2 (Bằng chữ: .............................................mét vuông);
- Hình thức sử dụng: .................................................................................;
- Mục đích sử dụng: ...................................................................................;
- Thời hạn sử dụng: ..................................................................................;
- Nguồn gốc sử dụng: ...............................................................................
*Tài sản gắn liền với đất:
- Diện tích sử dụng ......... m2.
   
 
1.2. Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý cho Bên B thuê và Bên B đồng ý thuê toàn bộ ngôi nhà nêu trên.
    1.3. Bên B thuê toàn bộ ngôi nhà nhằm sử dụng vào mục đích: …………………………………………………………………………………...
 


ĐIỀU 2:
THỜI HẠN THUÊ VÀ CHO THUÊ


Thời hạn thuê và cho thuê là …… (……..) năm, bắt đầu từ ngày ..../...../……. đến hết ngày ..../...../.........


ĐIỀU 3:
GIÁ CẢ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


    3.1. Giá cả:  Hai bên thỏa thuận giá thuê và cho thuê toàn bộ ngôi nhà nêu trên là: ............................... đồng/01 tháng (Bằng chữ: ………………………………/một tháng) và không thay đổi trong suốt thời gian cho thuê.
    3.2. Phương thức thanh toán:
    - Đồng tiền thanh toán: tiền Việt Nam Đồng (VNĐ).
    - Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt.
    - Địa điểm thanh toán: Tại địa điểm ngôi nhà cho thuê.
- Thời điểm thanh toán: Bên B sẽ thanh toán cho bên A tiền thuê nhà 03 tháng/01 lần vào ngày 01 đến ngày 05 hàng tháng.


ĐIỀU 4:
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN


    4.1. Quyền và nghĩa vụ củaBên A:
- Chịu trách nhiệm về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Bên A không bị ràng buộc bởi bất kỳ Hợp đồng thuê nhà nào khác đang có hiệu lực.
- Bàn giao cho Bên B đúng, đủ diện tích cho thuê cùng các trang thiết bị hiện có tại diện tích thuê (kèm theo bản kê chi tiết do hai bên lập).
- Tạo mọi điều kiện để Bên B được sử dụng thuận tiện diện tích nhà thuê, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Bên B.
- Trong trường hợp Bên A thay đổi chủ sở hữu thì Bên A phải có trách nhiệm thỏa thuận với chủ sở hữu mới để đảm bảo cho Bên B về thời gian thuê ngôi nhà nêu trên như hai bên đã thỏa thuận trong bản Hợp đồng này.
- Bồi thường thiệt hại toàn bộ tài sản cho Bên B đầu tư vào ngôi nhà và các thiệt hại khác phát sinh nếu như Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng vì bất kỳ lý do nào trước thời hạn mà hai Bên đã thỏa thuận tại Điều 2 của Hợp đồng này.
    4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
- Được sử dụng các trang thiết bị có sẵn trong ngôi nhà thuê, được lắp đặt thêm trang thiết bị để phục vụ mục đích sử dụng của mình. Khi hết thời hạn Hợp đồng, Bên B phải giao trả cho Bên A toàn bộ ngôi nhà thuê cùng các trang thiết bị gắn liền với ngôi nhà  (trừ những thiết bị mà Bên B đã lắp đặt thêm).
- Được toàn quyền sử dụng, cải tạo, sửa chữa ngôi nhà với mục đích thuê và cho thuê theo quy định của pháp luật về quản lý xây dựng và phải thông qua ý kiến của bên A.
- Được lắp đặt các biển hiệu, quảng cáo bên trong và bên ngoài ngôi nhà để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Bên B (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.
- Được ưu tiên ký tiếp Hợp đồng thuê nhà khi Hợp đồng thuê nhà này hết thời hạn mà hai bên vẫn có nhu cầu thuê và cho thuê tiếp.
- Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ diện tích ngôi nhà đang thuê.


ĐIỀU 5:
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG.


Một trong hai bên được quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng thuê và cho thuê nhà này trong những trường hợp sau:
- Trường hợp bất khả kháng do thiên tai, do quy hoạch của Nhà nước.
- Thời hạn Hợp đồng đã hết.
- Theo Đề nghị của một trong hai Bên và được Bên kia chấp nhận bằng văn bản.


ĐIỀU 6:
ĐIỀU KHOẢN CHUNG


    6.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng.
    6.2. Một tháng trước khi Hợp đồng này hết hiệu lực, hai bên phải cùng trao đổi việc thanh lý Hợp đồng; Nếu bên B vẫn có nhu cầu tiếp tục thuê thì bên A cam kết sẽ ký tiếp Hợp đồng mới hoặc ký Phụ lục gia hạn Hợp đồng.
    6.3. Nếu có phát sinh vấn đề gì, hai bên cùng nhau thương lượng để giải quyết, nếu không tự giải quyết được thì hai bên đưa vụ việc ra Tòa án có thẩm quyền để giải quyết;
    6.4. Hai bên cam đoan đã hiểu rõ các qui định pháp luật về thuê và cho thuê nhà, đã đọc lại toàn bộ nội dung Hợp đồng, hoàn toàn nhất trí với nội dung của Hợp đồng và cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng:
 

BÊN CHO THUÊ NHÀ
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN THUÊ NHÀ
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

LỜI CHỨNG CÔNG CHỨNG VIÊN
Hôm nay, ngày ...... tháng .....  năm ...........  (Ngày ................ tháng ......... năm ...................................................), tại địa chỉ: ............................................
..........................................................................................................................
Tôi .............................................. -

Công chứng viên Văn phòng Công chứng Lê Xuân, thành phố Hà Nội ký tên dưới đây,

CHỨNG NHẬN:
Hợp đồng thuê nhà được giao kết giữa:

 

I.BÊN CHO THUÊ NHÀ (Bên A):
CHỒNG: Ông  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
VỢ: Bà ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
II. BÊN THUÊ NHÀ: (Bên B)
Ông (bà) ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
    - Các bên tự nguyện thoả thuận giao kết Hợp đồng này;
    - Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
    - Mục đích, nội dung thoả thuận của các bên trong Hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
    - Các Bên đã tự đọc lại Hợp đồng này, công nhận đã hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng; đã ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
- Hợp đồng này được lập thành 04 bản chính (mỗi bản chính gồm 04 tờ, 04 trang) có giá trị pháp lý như nhau,trong đólưu tại Văn phòng Công chứng Nghiêm Văn Nho 01 bản chính.
Số công chứng:                 /2017, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD

 

Tải file mẫu tại đây


 


Bài khác

Gửi ý kiến cho bài này
Tên :
Email :
Nội dung :
Mã xác nhận : atsk3y


Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,