Bán căn hộ chung cu The Golden An Khánh

Bán căn hộ chung cu Gemek 2,

Dịch vụ làm Thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec

Văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán chung cư

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG
HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ

 

Chúng tôi gồm:   

I.BÊN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (Gọi tắt là Bên A)
CHỒNG: Ông  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
VỢ: Bà ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................

II.BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG (Gọi tắt là Bên B).
Ông (bà)  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
Hai bên chúng tôi nhất trí thoả thuận các nội dung sau đây:
Điều 1: Bên A chuyển nhượng cho Bên B Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư với các nội dung như sau:

1. Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số ............................ giao kết ngày ..../...../......... giữa .......................................................... và ông (bà) ............................. về việc mua bán 01căn hộ thuộc ...............................................
............................................................................................. với đặc điểm như sau:
Đặc điểm về căn hộ:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Bên bán căn hộ: ..........................................................................................
3. Bên mua căn hộ: Ông (bà)...........................................................................
4. Giá bán căn hộ: .......................... đồng (Bằng chữ: .................................................................).
5. Bên A đã nộp cho chủ đầu tư số tiền là: .................................. đồng (Bằng chữ: ...................................................................................)  căn cứ theo: .................................................................................................................................
Điều 2: Các hồ sơ, giấy tờ kèm theo.
1. Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số ............................ giao kết ngày ..../...../......... giữa .......................................................... và ông (bà) .............................. 
2. Các phiếu thu và hóa đơn GTGT..
3. Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).
4. Thời hạn bàn giao hồ sơ, giấy tờ quy định tại Điều này: Ngay sau khi các bên ký Hợp đồng này và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính.
Điều 3: Giá chuyển nhượng hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán tiền chuyển nhượng hợp đồng.
1. Giá chuyển nhượng hợp đồng là: .................................. đồng (Bằng chữ: ...................................................................................).
2. Phương thức thanh toán: Bên B thanh toán cho Bên A bằng tiền Việt Nam, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
3. Thời hạn thanh toán: Theo thỏa thuận của hai bên.
Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của hai bên
1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:   
a) Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền nhận chuyển nhượng hợp đồng quy định tại Điều 3 của văn bản này;
b) Cam kết chịu trách nhiệm về Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư quy định tại Điều 1 của văn bản này là không thuộc diện có tranh chấp, chưa chuyển nhượng cho người khác;
c) Giao Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, và các giấy tờ có liên quan đến căn hộ cho Bên B theo thoả thuận;
d) Cùng với với Bên B làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công chứng và xác nhận tại Chủ đầu tư;
e) Chấm dứt các quyền và nghĩa vụ liên quan đến Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư đã ký với ........................................................ kể từ ngày văn bản chuyển nhượng này được Chủ đầu tư xác nhận;
g) Nộp phạt vi phạm theo thoả thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu gây thiệt hại;
2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:
a) Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư cho Bên A theo đúng thoả thuận (có giấy biên nhận do 2 bên ký xác nhận);
b) Tiếp nhận Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, các giấy tờ có liên quan đến căn hộ theo thoả thuận;
c) Được tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Bên A theo Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư (được coi như bên mua căn hộ) đã ký với ....................................................  kể từ ngày văn bản chuyển nhượng này được Chủ đầu tư xác nhận;
d) Cùng với Bên A làm thủ tục chứng nhận việc chuyển nhượng hợp đồng tại cơ quan công chứng và xác nhận tại Chủ đầu tư vào văn bản này;
e) Nộp các văn bản từ việc chuyển nhượng hợp đồng cho Chủ đầu tư.
f) Nộp phạt vi phạm theo thoả thuận; bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu gây thiệt hại;
g) Nộp toàn bộ các khoản thuế, phí và lệ phí liên quan tới việc chuyển nhượng Hợp đồng này;
h) Các thoả thuận khác: Không.
Điều 5: Giải quyết tranh chấp
Trong trường hợp có tranh chấp về các nội dung của văn bản này thì các bên bàn bạc, thương lượng giải quyết. Nếu không thương lượng được thì các bên có quyền yêu cầu Toà án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 6: Hiệu lực và thời hạn thực hiện hợp đồng
Văn bản chuyển nhượng này có hiệu lực kể từ ngày được Chủ đầu tư xác nhận. Văn bản này được lập thành 06 bản và có giá trị pháp lý như nhau; mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại cơ quan công chứng, 01 bản chuyển cho cơ quan thuế và 02 bản lưu tại Chủ đầu tư.

BÊN A

BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu văn bản tại đây


Bài khác

Gửi ý kiến cho bài này
Tên :
Email :
Nội dung :
Mã xác nhận : 271f8t


Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,