Nghị định 23/2015/NĐ-CP VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH
 Nghị định 23/2015 là nghị định hướng dẫn về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch có hiệu lực từ ngày 10/04/2015
Nghị định số: 23/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 về lệ phí trước bạ
 Ngày 25 tháng 03 năm 2013 Chính phủ ban hành  Nghị định  số: 23/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 về lệ phí trước bạ
Nghị định số 04/2013/NĐ-CP quy đinh chi tiết luật công chứng
 Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2013 và thay thế Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng. Dưới đây trích đăng nội dung
Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 về lệ phí trước bạ
 Nghị định này đã được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013


máy lọc nước RO Comath,

máy lọc nước nóng lạnh Comath,

máy lọc nước RO,

Thủ tục làm thẻ APEC,

Cấp lại thẻ apec do đổi hộ chiếu,

Cấp mới thẻ APEC,

Dịch vụ thẻ APEC,