Bn can h? chung cu The Golden An Khnh

Bn can h? chung cu Gemek 2,

Bn can h? chung cu Thang Long Victory,

Bn can h? chung cu Gemek Tower 1

Mức thù lao công chứng
Quy định về mức phí công chứng tại văn phòng công chứng Lê Xuânđược niêm yết công khai tại văn phòng. Văn phòng công chứng Lê Xuân áp dụng mức trần thù lao công chứng đối với các Hợp đồng, giao dịch như sau:


Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,