Bn can h? chung cu The Golden An Khnh

Bn can h? chung cu Gemek 2,

Bn can h? chung cu Thang Long Victory,

Bn can h? chung cu Gemek Tower 1

Biểu phí công chứng
Quy định về mức phí công chứng tại Văn phòng công chứng Lê Xuân được niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng. Văn phòng công chứng Lê Xuân áp dụng mức tính phí công chứng đối với các Hợp đồng, giao dịch như sau ....


Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,