Bán căn hộ chung cu The Golden An Khánh

Bán căn hộ chung cu Gemek 2,

Dịch vụ làm Thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec

văn bản thỏa thuận tài sản vợ chồng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


VĂN BẢN THOẢ THUẬN TÀI SẢN RIÊNG


Chúng tôi gồm:

I. BÊN CHỒNG:
Ông  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
II. BÊN VỢ:
Bà ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
Bằng văn bản này, chúng tôi cùng nhau thoả thuận tài sản riêng theo các nội dung sau:
    1.Tài sản thỏa thuận:
Ông (bà) …………………….. (người đứng tên trên giấy chứng nhận) là chủ sử dụng thửa đất số ……………., tờ bản đồ số: ……, tại địa chỉ: ……………………………………………………………, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: ……………..; số vào sổ cấp GCN: ……………. do UBND …………………. cấp ngày …./…./……….; đứng tên ông (bà) ……………….. Cụ thể:
- Thửa đất số........................             ,Tờ bản đồ số: ..........;
- Địa chỉ: ………………………………………………., thành phố Hà Nội;
- Diện tích: .........m2 (Bằng chữ: .............................................mét vuông);
- Hình thức sử dụng: ................................................................................;
- Mục đích sử dụng: .......................................................................................;
- Thời hạn sử dụng: ...................................................................................;
- Nguồn gốc sử dụng: ..............................................................................;
Nay Ông (bà) …………………….. (người đứng tên trên giấy chứng nhận) đồng ý chuyển nhượng và ông (bà) ................................ đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất nêu trên theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.
     2.Nội dung thỏa thuận:
Toàn bộ số tiền mà ông (bà) ................................ thanh toán giá chuyển nhượng và làm các thủ tục để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên là tiền riêng của ông (bà) ................................. Mặc dù, ông (bà) ................................ và ông (bà) ................................ (chồng hoặc vợ từ chối tài sản) là vợ chồng (căn cứ theo Giấy chứng nhận kết hôn......................), nhưng ông (bà) ................................ (chồng hoặc vợ từ chối tài sản) cam đoan không có quyền lợi và nghĩa vụ gì liên quan đến khối tài sản này và cam đoan không khiếu nại hoặc thắc mắc gì khi ông (bà) ................................ toàn quyền giao kết Hợp đồng chuyển nhượng, đăng ký quyền sử dụng đất nêu trên sang tên mình tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cũng như thực hiện toàn bộ các quyền của chủ sử dụng đất theo quy định của pháp luật sau khi hoàn tất việc sang tên quyền sử dụng đất nêu trên.

3. Cam đoan của các bên:
- Việc thoả thuận tài sản riêng được thực hiện theo đúng ý chí của chúng tôi.
- Tài sản nêu trên không bị tranh chấp; không bị xử lý bằng các quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.
- Việc thoả thuận tài sản riêng không nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ tài sản nào của chúng tôi.
- Những thông tin về nhân thân, về tài sản trong thoả thuận này là đúng sự thật.
- Thoả thuận này được lập hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, ép buộc.
- Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung thoả thuận nêu trên.
4. Hiệu lực của Văn bản:
Văn bản thoả thuận này có hiệu lực ngay sau khi ký và được công chứng. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Văn bản thoả thuận này phải được sự đồng ý của cả hai bên, được lập thành văn bản và có chứng nhận của Công chứng viên Văn phòng công chứng Lê Xuân, thành phố Hà Nội.
Chúng tôi đã đọc lại nội dung của Văn bản thoả thuận này, công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc thoả thuận này và cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.


BÊN THỨ NHẤT

BÊN THỨ NHẤT

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ...... tháng .....  năm ...........  (Ngày ................ tháng ......... năm ...................................................), tại địa chỉ: ............................................
..........................................................................................................................
Tôi .............................................. - Công chứng viên Văn phòng Công chứng Lê Xuân, thành phố Hà Nội ký tên dưới đây,

CHỨNG NHẬN
Văn bản thoả thuận tài sản riêng được giao kết giữa

 

I. BÊN CHỒNG:
Ông  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
II. BÊN VỢ :
Bà ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................

- Các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết văn bản thoả thuận này.
- Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết văn bản thoả thuận có năng lực hành vi dân sự phù hợp với quy định của pháp luật.
- Mục đích, nội dung thoả thuận của văn bản thoả thuận không trái với quy định của pháp luật và phù hợp với đạo đức xã hội.
- Các bên giao kết đã tự đọc lại văn bản thoả thuận này, công nhận đã hiểu rõ và đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản này; đã ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ vào văn bản này trước sự có mặt tôi.
- Văn bản này được lập thành 04 bản chính (gồm 03 tờ, 03 trang) có giá trị như nhau, trong đó lưu tại Văn phòng Công chứng Lê Xuân 01 bản
 

Số công chứng:            /2017, quyển số 01 TP/CC - SCC/HĐGD

Tải mẫu văn bản tại đây


Bài khác

Gửi ý kiến cho bài này
Tên :
Email :
Nội dung :
Mã xác nhận : qmmbfe


Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,