Bán căn hộ chung cu The Golden An Khánh

Bán căn hộ chung cu Gemek 2,

Dịch vụ làm Thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec

Hợp đồng ủy quyền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN

 

Chúng tôi gồm:

I.BÊN UỶ QUYỀN (sau đây gọi là Bên A):
CHỒNG: Ông  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
VỢ: Bà ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
II.BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (sau đây gọi là Bên B):
Ông (bà)  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
Bằng Hợp đồng này, Bên A uỷ quyền cho Bên B thực hiện những công việc theo những thoả thuận sau đây:


 

ĐIỀU 1:
CĂN CỨ UỶ QUYỀN.


(Các giấy tở có liên quan).
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………..


ĐIỀU 2:
NỘI DUNG UỶ QUYỀN.


Ghi cụ thể nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên B có nghĩa vụ thực hiện nhân danh bên A.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………..


ĐIỀU 3:
THỜI HẠN UỶ QUYỀN.


 
Thời hạn ủy quyền là..................……kể từ ngày..............


ĐIỀU 4:
CHẾ ĐỘ THÙ LAO


Thù lao hợp đồng (nếu có) do các bên tự thỏa thuận. Nếu ủy quyền có thù lao cần ghi rõ thời gian, phương thức thanh toán thù lao (kể cả trong trường hợp đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………


ĐIỀU 5
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A


1. Nghĩa vụ của Bên A:
+ Giao các giấy tờ về quyền sử dụng đất và cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để Bên B thực hiện công việc được ủy quyền;
+ Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên B thực hiện;
2. Quyền của Bên A:
+ Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm vi ủy quyền nêu trên;
+ Yêu cầu Bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện công việc được ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác;
+ Được bồi thường thiệt hại nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận.


ĐIỀU 6
NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B


1. Nghĩa vụ của Bên B:
+ Bảo quản giữ gìn các giấy tờ về quyền sử dụng đất đã được giao để thực hiện việc ủy quyền;
+ Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;
+ Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc ủy quyền;
+ Giao cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác.
2. Quyền của Bên B:   
+ Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc được ủy quyền;


ĐIỀU 7:
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN.


Bên A cam đoan: Trước khi ký Hợp đồng này Bên A chưa lập bất kỳ văn bản nào để ủy quyền cho người khác thực hiện những nội dung đã nêu trong Hợp đồng này, cũng như chưa thực hiện bất kỳ một giao dịch nào đối với quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên. Cung cấp đầy đủ bản chính những giấy tờ và thông tin liên quan đến nội dung uỷ quyền nêu trên. Ngoài bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao cho bên B, hiện bên A không còn một (01) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nào khác.
Bên B cam đoan: Thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung được Bên A uỷ quyền theo Hợp đồng này và trong mọi trường hợp khi thực hiện nội dung được uỷ quyền Bên B phải tuân thủ đúng theo những quy định của pháp luật.
Hai Bên cùng cam đoan: Những thông tin về nhân thân, về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi trong hợp đồng này là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có điều gì không đúng hai bên tự chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.
Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, hai bên không có bất kỳ thỏa thuận, hoặc cam kết nào khác.
Mọi thay đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng uỷ quyền này đều được sự thoả thuận của hai bên bằng Văn bản và được Công chứng viên Văn phòng Công chứng Lê Xuân chứng nhận.


ĐIỀU 8:
 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG.


Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, nghe Công chứng viên giải thích rõ nội dung của hợp đồng, công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.
Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã ghi trong hợp đồng.
Hai bên cùng ký tên, điểm chỉ dưới đây làm bằng chứng.   

BÊN UỶ QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu tại đây


Bài khác

Gửi ý kiến cho bài này
Tên :
Email :
Nội dung :
Mã xác nhận : oq0rqj


Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,