Bán căn hộ chung cu The Golden An Khánh

Bán căn hộ chung cu Gemek 2,

Dịch vụ làm Thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec

Hợp đồng tặng quyền sử dụng đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------***------------
HỢP ĐỒNG
TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Chúng tôi gồm:

I.BÊN TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên A):
CHỒNG: Ông  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
VỢ: Bà ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
II. BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (sau đây gọi là Bên B):
Ông (bà)  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................


Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất ở theo các thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1:
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở TẶNG CHO


Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: ..................................................................... theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số: .....................; số vào sổ cấp GCN: .................................... do UBND .................................... cấp ngày ..../...../............; đứng tên chủ sử dụng đất ông (bà) ................................. Cụ thể:
- Thửa đất số: ..........            Tờ bản đồ số: ............;
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………;
- Diện tích: ..........m2 (Bằng chữ: .............................................mét vuông);
- Hình thức sử dụng: .................................................................................;
- Mục đích sử dụng: ...................................................................................;
- Thời hạn sử dụng: ..................................................................................;
- Nguồn gốc sử dụng: ...............................................................................ĐIỀU 2:
 THỎA THUẬN TẶNG CHO


1. Bằng Hợp đồng này Bên A đồng ý “tặng cho riêng” Bên B toàn bộ quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này.
2. Bên B sau khi đã xem xét giấy tờ chứng minh quyền sử dụng cũng như kiểm tra hiện trạng trên thực tế đồng ý nhận “tặng cho riêng” toàn bộ quyền sử dụng đất nêu trên như hiện trạng và chấp nhận mọi yêu cầu chuyển dịch theo quy hoạch của Nhà nước (nếu có sau này) đối với quyền sử dụng đất đã nhận tặng cho.


ĐIỀU 3 :
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


1. Bên A có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với các giấy tờ về quyền sử dụng đất cho Bên B vào thời điểm sau khi ký Hợp đồng này. Việc giao nhận này do hai bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
    2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 


ĐIỀU 4:
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ


Thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do Bên B chịu trách nhiệm nộp.
 


ĐIỀU 5:
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG


Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 


ĐIỀU 6:
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về quyền sử dụng đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Quyền sử dụng đất thuộc trường hợp được tặng cho theo quy định của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Quyền sử dụng đất không có tranh chấp, không nằm trong quy hoạch và không được dùng để đảm bảo cho một nghĩa vụ dân sự nào khác đối với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào;
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này và có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Bên B hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc và hiện trạng, các vấn đề về quy hoạch đối với quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nói trên của Bên A sau đó đồng ý nhận “tặng cho riêng” Quyền sử dụng đất nêu trên và sẽ không có bất kỳ khiếu nại gì về việc tặng cho Quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
3. Hai bên cùng cam đoan:
3.1. Đã cùng nhau xem xét tại chỗ hiện trạng thửa đất nói trên và khẳng định trên thực tế diện tích đất tặng cho đúng như đã được miêu tả trong Điều 1 của Hợp đồng này.
3.2. Việc tặng cho này không nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ dân sự, nghĩa vụ tài chính nào.
3.3. Hai bên cam kết “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” và các giấy tờ do hai bên xuất trình để làm căn cứ lập Hợp đồng này được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, tẩy xoá, thêm bớt làm sai lệch nội dung các giấy tờ này. Quyền sử dụng đất trong Hợp đồng này là có thực và đang tồn tại. Quyền sử dụng đất có kích thước, cấu trúc và hiện trạng được miêu tả trong Hợp đồng này.
3.4. Kể từ ngày ký hợp đồng này trở đi cho đến khi Bên B thực hiện xong việc đăng ký sang tên thì không bên nào được sử dụng bản chính “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này thực hiện các giao dịch khác dưới bất kỳ hình thức nào để gây thiệt hại cho bên thứ ba. Bên nào vi phạm cam kết này thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả do việc vi phạm gây ra.
3.5. Nếu có điều gì không trung thực hoặc không thực hiện đúng những điều đã thoả thuận trong Hợp đồng này thì hai bên xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và xin bồi thường mọi thiệt hại cho bên thứ ba.
 


ĐIỀU 7:
 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


1. Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai Bên ký kết và được công chứng. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai Bên lập thành Văn bản có chứng nhận của Công chứng viên Văn phòng công chứng Lê Xuân và chỉ được thực hiện Bên B chưa đăng ký sang tên quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này.
2. Hai bên đã tự đọc nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
3. Hai Bên cùng ký tên,điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.   


BÊN TẶNG CHO
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN


Hôm nay, ngày ...... tháng .....  năm ...........  (Ngày ................ tháng ......... năm ...................................................), tại địa chỉ: ............................................
..........................................................................................................................
Tôi .............................................. - Công chứng viên Văn phòng Công chứng Lê Xuân, thành phố Hà Nội ký tên dưới đây,


 CHỨNG NHẬN:
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được giao kết giữa:


I.BÊN TẶNG CHO (Bên A):
CHỒNG: Ông  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
VỢ: Bà ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
II. BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B):
Ông (bà)  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
- Các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết Hợp đồng này;
- Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết Hợp đồng này có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Mục đích, nội dung thoả thuận của các bên trong Hợp đồng này không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- Các bên đã tự đọc lại dự thảo Hợp đồng này, đồng ý với nội dung dự thảo Hợp đồng, đã ký, ghi rõ họ tên và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước mặt tôi.
- Hợp đồng này được lập thành 05 bản chính có giá trị pháp lý như nhau (mỗi bản chính gồm 04 tờ, 04 trang), trong đó lưu tại Văn phòng công chứng Lê Xuân 01 bản chính.
Số công chứng:              /2017, quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD

 

Tải mẫu văn bản tại đây


Bài khác

Gửi ý kiến cho bài này
Tên :
Email :
Nội dung :
Mã xác nhận : rjm6ol


Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,