Bán căn hộ chung cu The Golden An Khánh

Bán căn hộ chung cu Gemek 2,

Dịch vụ làm Thẻ Apec,

Thủ tục làm thẻ Apec

Mẫu HĐ chuyển nhượng quyền sử dụng đất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
------o0o------

HỢP ĐỒNG
CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

Chúng tôi gồm:

I.BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Gọi tắt là Bên A):
CHỒNG: Ông  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
VỢ: Bà ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
II.BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Gọi tắt là Bên B):   
CHỒNG: Ông  ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
VỢ: Bà ..................................., sinh năm ........;
CMND số: ........................ do Công an ....................... cấp ngày ..../..../........;
Hộ khẩu thường trú tại: ..........................................................................................
.................................................................................................................................
Hai bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng này để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:


ĐIỀU 1:
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG


Quyền sử dụng đất tại địa chỉ: ..................................................................... theo “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” số: .....................; số vào sổ cấp GCN: .................................... do UBND .................................... cấp ngày ..../...../............; đứng tên chủ sử dụng đất ông (bà) ................................. Cụ thể:
- Thửa đất số: ..........            Tờ bản đồ số: ............;
- Địa chỉ: ……………………………………………………………………;
- Diện tích: ..........m2 (Bằng chữ: .............................................mét vuông);
- Hình thức sử dụng: .................................................................................;
- Mục đích sử dụng: ...................................................................................;
- Thời hạn sử dụng: ..................................................................................;
- Nguồn gốc sử dụng: ...............................................................................


ĐIỀU 2:
THOẢ THUẬN CHUYỂN NHƯỢNG


1. Bên A đồng ý chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất được miêu tả tại Điều 1 của Hợp đồng này cho Bên B;
2. Bên B sau khi đã xem xét giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất cũng như kiểm tra hiện trạng trên thực tế, đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất nêu trên như hiện trạng và chấp nhận mọi yêu cầu chuyển dịch theo quy hoạch của Nhà nước (nếu có sau này) đối với toàn bộ quyền sử dụng đất đã nhận chuyển nhượng.


ĐIỀU 3:
GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN


        1. Hai bên tự thoả thuận giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ...................................... đồng (bằng chữ: ...............................................);
2. Phương thức thanh toán: .......................................................................;
3. Việc thanh toán số tiền nêu tại Khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.


ĐIỀU 4:
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT


1. Bên A có nghĩa vụ giao quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với các giấy tờ về quyền sử dụng đất cho Bên B vào thời điểm ngay sau khi ký Hợp đồng này. Việc giao nhận này do hai bên tự thực hiện và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký sang tên quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.


ĐIỀU 5:
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, PHÍ, LỆ PHÍ


“Bên .......” có trách nhiệm nộp toàn bộ các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này.


ĐIỀU 6:
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG


Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
ĐIỀU 7:
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN


Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về quyền sử dụng đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Quyền sử dụng đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Bên A chưa lập văn bản nào ủy quyền cho người khác có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt đối với quyền sử dụng đất nêu trên. Quyền sử dụng đất không có tranh chấp, không nằm trong quy hoạch và chưa được dùng để đảm bảo cho một nghĩa vụ dân sự nào khác đối với bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào;
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này và có trách nhiệm tạo mọi điều kiện cho Bên B hoàn tất các thủ tục có liên quan đến việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc và hiện trạng, các vấn đề về quy hoạch đối với quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nói trên của Bên A, đồng ý nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu trên và sẽ không có bất kỳ khiếu nại gì về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
3. Hai bên cùng cam đoan:
3.1. Đã cùng nhau xem xét tại chỗ hiện trạng thửa đất nói trên và khẳng định trên thực tế diện tích đất chuyển nhượng đúng như đã được nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này.
3.2. Giá chuyển nhượng diện tích đất nói trên do hai bên tự xác định dựa trên giá trị thị trường cũng như nhu cầu và hoàn cảnh của nhau và không nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ dân sự nào.
3.3. Hai bên cam kết “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” và các giấy tờ do hai bên xuất trình để làm căn cứ lập Hợp đồng này được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp, không có sự giả mạo, tẩy xoá, thêm bớt làm sai lệch nội dung các giấy tờ này. Quyền sử dụng đất trong Hợp đồng này là có thực và đang tồn tại. Quyền sử dụng đất có kích thước, cấu trúc và hiện trạng đúng như được miêu tả trong Hợp đồng này.
3.4. Kể từ ngày ký hợp đồng này trở đi cho đến khi Bên B thực hiện xong việc đăng ký sang tên quyền sử dụng đất thì không bên nào được sử dụng bản chính “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này thực hiện các giao dịch khác dưới bất kỳ hình thức nào để gây thiệt hai cho bên thứ ba. Bên nào vi phạm cam kết này thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hậu quả do việc vi phạm gây ra.
3.5. Nếu có điều gì gian dối, không trung thực hoặc không thực hiện đúng những điều đã thoả thuận trong Hợp đồng này thì hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường mọi thiệt hại cho bên thứ ba.

.
ĐIỀU 8:
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG


1. Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi hai Bên ký kết và được công chứng. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ Hợp đồng này chỉ có giá trị khi được hai Bên lập thành văn bản có chứng nhận của Công chứng viên Văn phòng Công chứng Lê Xuân và chỉ được thực hiện khi Bên B chưa đăng ký sang tên quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này.
2. Hai bên đã tự đọc nguyên văn Hợp đồng này, công nhận hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
3. Hai bên cùng ký tên, điểm chỉ dưới đây để làm bằng chứng.
 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký/điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

      BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
(Ký/điểm chỉ ghi rõ họ tên)

Tải mẫu tại đây


Bài khác

Gửi ý kiến cho bài này
Tên :
Email :
Nội dung :
Mã xác nhận : uwq1x6


Chung cư An Khánh,

Chung cư The Golden An Khánh,

Chung cư Victory Thăng Long,

Chung cư Gemek 2,